Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Trons källor i historia och nutid

Nivå: Seminarienivå, Gymnasienivå

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Undervisningsform: Distansstudier

Längd: En termin (20 veckor)/modul eller 2,5 år för alla moduler

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningsspråk: Literatur på engelska, undervisning på engelska eller svenska

I semitiska språk delar orden källa och öga ofta samma rot. Genom studier blir vi en konstituerande del av traditionen där vi lär oss att se med våra andliga fäder och mödrar. Enligt detta synsätt är traditionen vare sig en allt rymmande holistisk vision, eller ett objekt som studeras utifrån av en frånkopplad observatör. Traditionen studeras inifrån. Ett inifrånperspektiv står dock inte i motsats till vetenskap, utan vetenskapens förhållningssätt förstärker istället seendet. Att studera trons källor på ett akademiskt sätt är, för den som delar traditionen, ett sätt att formeras som kristen.

Den här kursen tar ett akademiskt angreppssätt men utgör inte i sig vetenskapliga studier. Kurserna förutsätter en viss läsvana eftersom litteraturen är skriven av forskare, även om tempot är lågt jämfört med högskolestudier.

Kursen är modulär till sin uppbyggnad, vilket innebär att de olika modulerna kan läsas i valfri ordning, eller enskilt. Varje modul löper över en termin.

Innehåll

Kursen består av följande moduler:

Kyrkohistoria 19 Augusti - 20 December

Denna modul kartlägger de ortodoxa kyrkornas utveckling genom tiderna. Studenter lär sig de grundläggande dragen för vad som utgör de syrisk-ortodoxa, koptisk-ortodoxa och bysantinsk-ortodoxa kyrkornas historia. Betoningen ligger på hur Kalcedon, Islam, det Ottomanska riket och kommunismen påverkat dessa kyrkors utveckling.

De apostoliska skrifterna 7 Januari - 12 Juni

Denna modul utforskar Bibeln och de apostoliska fäderna. Studenter lär sig om kyrkofädernas sätt att förhålla sig till och tolka de bibliska texterna. De kommer att få en känsla för grekisk och syrisk kanon samt kännedom om de texter som utgör samlingen De apostoliska fäderna.

Patristik 19 Augusti - 20 December

I denna modul introduceras studenter till patristikens historia, teologi och spiritualitet. Fokus ligger på att dela in fäderna tematiskt och kronologiskt. Modulen redogör för teologins dynamiska karaktär; att teologi är något som aldrig blir klart, och att det i varje generation ryms de som tar ansvar för och utvecklar tankar vidare.

Ecklesiologi 7 Januari - 12 Juni

I denna modul ligger fokus på hur den ortodoxa traditionen förstår kyrkan som idé och hur den realiseras i praktiken. Studenter orienteras i kyrkorätten med betoning på de tidiga koncilierna samt lär sig principer för hur kyrkan organiserar sig, lokalt och som jurisdiktioner.

Liturgik 19 Augusti - 20 December

Denna modul behandlar liturgin som vetenskap. Studenter lär sig principerna för liturgisk teologi, vad liturgin är i relation till kyrkan och grunddragen i hur liturgierna utvecklades i de syrisk-ortodoxa, koptisk-ortodoxa och bysantinsk-ortodoxa kyrkorna.

Distansstudier

Denna kurs ges på distans via vår studentportal. Undervisningen utgår från texter, läsanvisningar och övningar.

Examinationsform

Kurser på folkhögskolenivå examineras baserat på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för distansstudier att den studerande ska delta i alla delar och slutföra alla uppgifter som ingår i kursen. Om detta inte sker har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från kursen, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Intyg

Om du deltar i alla delar och slutför alla uppgifter som ingår i en kursmodul så får du efter kursmodulens slut ett intyg på fullgjord kursmodul.

Kostnader

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För distansstudier är denna avgift 400 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar och administration. Serviceavgiften täcker inte kurslitteratur, vilket är deltagarens eget ansvar att införskaffa.

Studiemedel

Deltagare på denna kurs som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i kursen även utan att använda studiemedel.

Nästkommande kursmoduler: Med start 7 Januari - De apostoliska skrifterna, Ecklesiologi.

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: Alltid öppen för ansökan

Denna kurs är alltid öppen för ansökan. Du måste dock ansöka senast en vecka innan den aktuella kursmodulen startar.

Förkunskapskrav

Studierna förutsätter att studenten har god datorvana, är kapabel att läsa och analysera ett mindre antal sidor akademisk text på engelska, och kan presentera sina tankar i enklare texter.

Antagningskriterier

Medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige krävs för att söka.

Minimiålder 18 år.

Antagningsprocess

Fyll i kursens elektroniska ansökningsformulär. Om du blir antagen får du ett antagningsbesked via e-post så snart som möjligt.

Innan den aktuella kursmodulen startar får du ett välkomstbrev med information och inloggningsuppgifter, samt en faktura för den första terminens serviceavgift.

Om kursen har för få deltagare

Om kursen har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan kursen komma att utgå. Om en kurs ställs in meddelas studenter om detta senast en vecka innan kursstart. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas.

Om vi av någon anledning vill lägga ner en pågående kurs ska de studerande informeras minst en termin i förväg.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.