Hem Program & Kurser Student Terminstider Ansökan om ledighet Försäkring Studie & yrkesvägledning Studentinflytande Studeranderätt Arkiv & sekretess Bibliotek Om en utbildning ställs in Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Terminstider

Sankt Ignatios Folkhögskola & Sankt Ignatios College:

Höstterminen 2019/2020

Start 19 augusti

Avslutning 20 december

Höstlov vecka 44 (28 oktober - 2 november)

Vårterminen 2019/2020

Start 6 januari

Avslutning 12 juni

Sportlov vecka 9 (24 februari - 28 februari)

Påsklov vecka 15 (6 april - 10 april)

Annandag påsk 13 april

Första maj 1 maj

Kristi himmelsfärdsdag 21 maj

Sveriges nationaldag 6 juni

Sankt Ignatios Akademi:

Höstterminen 2019/2020

Start 26 augusti

Avslutning 19 januari

Vårterminen 2019/2020

Start 20 januari

Avslutning 5 juni

Ansökan om ledighet

Närvaro är obligatorisk för alla studenter vid alla våra campusutbildningar. Om det föreligger särskilda skäl så kan begränsad ledighet beviljas enligt nedan:

Sankt Ignatios Folkhögskola:

Ledighet upp till fem dagar kan beviljas av föreståndaren för allmän kurs. Mer än fem dagar kan bara beviljas av rektor.

Föreståndare för allmän kurs

Fr. Serafim Smensgård

serafim.smensgard@sanktignatios.org

+46 (0)8-55 76 63 82

Rektor för Sankt Ignatios Folkhögskola

Dr. Michael Hjälm

michael.hjalm@sanktignatios.org

+46 (0)8-55 10 52 11

Sankt Ignatios College:

Ledighet upp till en halv dag kan beviljas av amanuens och upp till fem dagar av föreståndaren för college. Mer än fem dagar kan bara beviljas av rektor.

Amanuens

Basil Razai

basil.razai@sanktignatios.org

+46 (0)8-55 10 52 23

Föreståndare för Sankt Ignatios College

Arkimandrit Jean Mansour

jean.mansour@sanktignatios.org

+46 (0)8-55 10 52 18

Rektor för Sankt Ignatios College

Dr. Michael Hjälm

michael.hjalm@sanktignatios.org

+46 (0)8-55 10 52 11

Sankt Ignatios Akademi:

Vad gäller föreläsningar kan, efter kontakt med läraren för den aktuella kursen, en frånvaro på upp till 20% av föreläsningstiden accepteras utan vidare åtgärd. Om läraren bedömer det som möjligt kan den som har mer än 20% frånvaro åläggas att utföra kompletterande uppgifter, så att förlorad undervisning inhämtas och studenten kan ta del i kursprocessen och på ett nöjaktigt sätt fullfölja studierna. Vid frånvaro om 50% eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter hunnit genomföras.

Vid seminarier, gruppövningar och andra undervisningstillfällen för redovisningar, enskilt eller i grupp, krävs 100% närvaro. Schemalagda seminarier och gruppövningar vid EHS är obligatoriska. Förberedelse inför dessa och aktivt deltagande räknas som del av examinationen. Läraren i respektive kurs avgör vilken typ av förberedelse och deltagande som krävs. Vid frånvaro har läraren möjlighet att istället begära in kompletteringsuppgift.

Försäkring

Alla studenter på Sankt Ignatios är försäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada som inträffar under skolarbete eller praktikarbete.

De som bor på skolan måste själva teckna en egen hemförsäkring. Observera att eget lösöre på elevhemmen inte täcks av skolans försäkring. Studenter som bor på skolan ombeds kontrollera med sin egen hemförsäkring vad som gäller.

Studie & yrkesvägledning

Om du behöver prata med någon om din framtid kring yrkesval och vidareutbildning så kan du kan vända dig till vår studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig om du t.ex:

  • Vill diskutera ditt studie- eller yrkesval.
  • Undrar om du är behörig och hur du gör för att komma in på en utbildning.
  • Vill ha hjälp med studieplanering.

Om du vill ha en tid för studie- och yrkesvägledning är du välkommen att ringa eller maila vår studie- och yrkesvägledare och boka en tid för ett samtal.

Studie- och yrkesvägledare

Johan Andersson

johan.andersson@sanktignatios.org

+46 (0)8-55 76 63 83

Studentinflytande

Sankt Ignatios Folkhögskola & Sankt Ignatios College:

Studentråd

På skolan finns ett studentråd. Studentrådet består av kursdeltagare från alla skolans linjer och har en egen budget på 20 000 kr per läsår. Studenter på skolan har dessutom möjlighet att vid klassråd och enhetsmöten göra sin röst hörd. På internaten hålls möte två gånger per termin, samt vid behov. Skolans studenter har också en representant i skolans styrelse.

Utvärderingar

På skolan sker tre utvärderingar per termin där alla har möjlighet att anonymt delge vad de tycker om skolan och studiemiljön. I slutet av varje kurs sker också en utvärdering av kursen. Utvärderingarna är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Klagomål

Första kontakt tas med den undervisande läraren, därefter med föreståndaren. Om detta inte fungerar kontaktas rektor, därefter skolans styrelse och i sista hand FSR för rådgivning. Mer information finns under studeranderätt nedan.

Sankt Ignatios Akademi:

Mer information om studentinflytande på Sankt Ignatios Akademi finns här.

Studeranderätt

Från folkbildningsrådets folder Dina rättigheter på Folkhögskola.

Folkhögskolan är en utbildningsform som styrs av breda målsättningar och det finns få gemensamma regler. De statliga bidrag som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till bidragen, men Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte och det finns inga statliga läroplaner för folkhögskolor.

För dig som studerar på folkhögskola betyder det att det är skolans styrelse som fattar de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan. För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Missnöjd? I en konflikt? Så här gör du!

Är du missnöjd med din situation eller har du kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse. När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till FSR.

Vilka frågor kan du anmäla?

Detta är exempel på vilken sorts frågor som kan anmälas till FSR:

  • Din kurs lever inte upp till vad skolan utlovat
  • Skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader
  • Brist på deltagarinflytande och studeranderätt
  • Skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro brister
  • En kurs upphör eller ställs in
  • Disciplinära åtgärder (t.ex. avstängning och avskiljande)

Det går inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan.

Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

Vad händer efter en anmälan?

Det är folkhögskolans styrelse som är ansvarig för verksamheten på skolan och bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår FSR från folkhögskolans egna regler och villkor när vi bedömer ett ärende.

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot ger vi rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts följt rekommendationen från FSR.

Vill du veta hur FSR har resonerat i olika ärenden? Läs mer här.

Arkiv & sekretess

Vår målsättning är att förvara dokument på ett säkert sätt och att kunna tillhandahålla dokumentkopior till studenter efter studietiden hos oss. Ansökningshandlingar förvaras på kansliet under utbildningens gång. Alla intyg (original) delas ut eller sänds ut till studenterna efter eller i samband med att en kurs eller ett program avslutas. En kopia av varje intyg förvaras på kansliet.

Hyreskontrakt upprättas i två exemplar, ett till hyresgästen och ett till skolan. Skolans exemplar förvaras på kansliet under hyrestiden och makuleras därefter.

Bibliotek

På Sankt Ignatios kansli finns ett referensbibliotek som är tillgängligt för alla studenter som vill sitta där och läsa. Vi arbetar på att göra det möjligt att låna böcker i framtiden.

På Enskilda Högskolan Stockholm, som Sankt Ignatios Akademi är en del av, finns ett bibliotek för de som studerar på eller med anknytning till högskolan.

Om en utbildning ställs in

Om en kurs eller ett program ställs in meddelas studenter om detta senast en vecka efter sista ansökningsdag. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas.

Om vi av någon anledning vill lägga ner en pågående kurs ska de studerande informeras minst en termin i förväg.